Algemene Voorwaarden Isolatiebedrijf Franssen

Algemene Voorwaarden Isolatiebedrijf Franssen

Isolatiebedrijf Franssen hanteert voor al haar overeenkomsten de algemene voorwaarden van de VIB. U kunt deze hier downloaden als PDF bestand:

Ook kunt u de Algemene Voorwaarden van de VIB hieronder online bekijken:

1. ALGEMENE VOORWAARDEN

Voor bij de Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf VIB aangesloten ondernemingen, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht op 1 januari 2009, onder nummer 2/2009. Uitgave van de VIB, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein. © VIB

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die leden van de VIB
doen, op alle overeenkomsten die zij sluiten en op alle overeenkomsten die hiervan
het gevolg kunnen zijn.
1.2. De aanbieder/leverancier is het VIB-lid dat deze voorwaarden gebruikt. Deze
wordt aangeduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.
1.3. Bij strijd tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten
overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit
de overeenkomst.
1.4. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door leden van de VIB.
Artikel 2: Aanbiedingen
2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag
opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop
baseren.
2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, “ex
works”, conform Incoterms 2000. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en
verpakking.
2.4. Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht alle kosten
die hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in
rekening te brengen.
Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom
3.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten
en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane
aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef) modellen,
programmatuur enz.
3.2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van opdrachtnemer
ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening
zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet worden gekopieerd, gebruikt
of aan derden getoond. Opdrachtgever is aan opdrachtnemer per overtreding
van deze bepaling een boete verschuldigd van € 25.000,00. Deze boete kan
naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
3.3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op
eerste verzoek binnen de door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij
overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete
verschuldigd van € 1.000,00 per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding
op grond van de wet worden gevorderd.
Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen
4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van
opdrachtnemer krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.
4.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen,
berekeningen, ontwerpen en voor de functionele geschiktheid van door
of namens hem voorgeschreven materialen.
4.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met
betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen,
berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.
4.4. Opdrachtgever mag de materialen die opdrachtnemer wil gebruiken vóórdat deze
worden verwerkt voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als opdrachtnemer
hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van opdrachtgever.
Artikel 5: Levertijd
5.1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door opdrachtnemer bij benadering
vastgesteld.
5.2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat opdrachtnemer
er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem
op dat moment bekend zijn.
5.3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan pas in wanneer over alle commerciële
en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens,
definitieve, goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van opdrachtnemer,
de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke
voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
5.4. a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke opdrachtnemer
bekend waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan
opdrachtnemer de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd
nodig om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de
werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast,
zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
b. Als er sprake is van meerwerk worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode
verlengd met de tijd nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te
(laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in
de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden
worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer
worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de
opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning
van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden
uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
d. Als er sprake is van onwerkbaar weer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode
verlengd met de daardoor ontstane vertraging.
5.5. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft
in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
Artikel 6: Levering en risico-overgang
6.1. Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2000; het risico
van de zaak gaat over op het moment dat opdrachtnemer deze ter beschikking
stelt aan opdrachtgever.
6.2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer
overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van
opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever
kan zich tegen deze risico’s verzekeren.
Artikel 7: Prijs/Prijswijziging
7.1. Een stijging van kostprijsbepalende factoren ontstaan na het sluiten van de
overeenkomst mag door opdrachtnemer worden doorberekend aan opdrachtgever
als de nakoming van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is
voltooid.
7.2. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 1 te voldoen tegelijk
met betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.
7.3. Als er goederen door opdrachtgever worden aangeleverd en opdrachtnemer bereid
is deze te gebruiken, mag opdrachtnemer maximaal 20% van de marktprijs
van de aangeleverde goederen in rekening brengen.
Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
8.1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten,
als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te
verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd
zijn verplichtingen na te komen.
8.2. Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren en die
buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid
dat leveranciers en/of onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig
voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of
diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen,
wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
8.3. Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid
tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst
kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen
dat nog niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat
geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of
te lijden schade.
Artikel 9: Omvang van het werk
Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen
die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen.
Artikel 10: Wijzigingen in het werk
10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de
werkelijkheid;
10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren
die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht.
Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren
die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
10.3. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag opdrachtnemer
bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij opdrachtgever
in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat
het gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer.
Artikel 11: Uitvoering van het werk
11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord
en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering
van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen,
zoals:
- gas, water en elektriciteit;
- verwarming;
- afsluitbare droge opslagruimte;
- op grond van de Arbo-wet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen;
- steigers;
- perslucht.
In aanvulling op het bovenstaande, zorgt opdrachtgever ervoor dat de werkplek
goed bereikbaar is met het door opdrachtnemer in te zetten materieel.
11.2. Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in het vorige lid
niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat,
zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra opdrachtgever alsnog
aan al zijn verplichtingen voldoet en de planning van opdrachtnemer dit toelaat.
Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle voor opdrachtnemer uit de vertraging
voortvloeiende schade.
11.3. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van
diefstal, verbranding of beschadiging, aan zaken van opdrachtnemer, van opdrachtgever
en/of van derden, zoals gereedschappen en voor het werk bestemde
materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht
of op een andere overeengekomen plaats.
Artikel 12: Oplevering van het werk
12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever
een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd
beschouwd;
c. opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het
werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling
schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of
ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of
nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van
redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer.
12.3. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij opdrachtnemer in de gelegenheid
stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel
zijn daarop opnieuw van toepassing.
12.4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade
aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van
reeds opgeleverde delen van het werk.
Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het
rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen
tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade
waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had
behoren te zijn.
13.2. Als het voor opdrachtnemer ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet
of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1
af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding
van de schade beperkt tot het bedrag dat door opdrachtnemer voor de onderhavige
overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht.
13.3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst.
Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade
die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken
waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van
de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen
deze schade te verzekeren;
c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen
of niet leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer.
13.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever
aangeleverd materiaal ten gevolge van een niet deugdelijk uitgevoerde
bewerking. Op verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer de bewerking opnieuw
uitvoeren, met door opdrachtgever voor diens rekening aangeleverd nieuw
materiaal.
13.5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens
productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat
door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door
opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen.
Artikel 14: Garantie
14.1. Opdrachtnemer staat voor een periode van zes maanden na (op)levering in voor
de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.
14.2. Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat opdrachtnemer
voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de
geleverde constructie en het gebruikte materiaal, mits hij vrij was in de keuze
daarvan.
Als blijkt dat de geleverde constructie en/of het gebruikte materiaal niet deugdelijk
zijn, zal opdrachtnemer deze herstellen of vervangen. De delen die bij opdrachtnemer
hersteld of door opdrachtnemer vervangen worden, moeten franco
aan opdrachtnemer worden toegezonden. Demontage en montage van deze delen
en de eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van
opdrachtgever.
14.3. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door opdrachtgever
aangeleverd materiaal dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde
periode in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking.
Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer de
keuze maken of hij:
- de bewerking opnieuw uitvoert. In dat geval moet opdrachtgever voor eigen
rekening nieuw materiaal aanleveren;
- het gebrek herstelt. In dat geval moet opdrachtgever het materiaal franco aan
opdrachtnemer terugzenden;
- opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.
14.4. Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat opdrachtnemer
gedurende de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid
van de geleverde zaak.
Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan
opdrachtnemer worden teruggezonden. Daarna zal opdrachtnemer de keuze maken
of hij:
- de zaak herstelt;
- de zaak vervangt;
- opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.
14.5. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of montage
van een geleverde zaak dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode
in voor de deugdelijkheid van de installatie en/of montage.
Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer
dit herstellen. De eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen
voor rekening van opdrachtgever.
14.6. Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en opdrachtnemer dit uitdrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als opdrachtgever gelegenheid
heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie zal
deze in de plaats treden van garantie op grond van dit artikel.
14.7. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een
eventueel gebrek te herstellen en/of de bewerking opnieuw uit te voeren.
14.8. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen
ten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan.
14.9. a. Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van:
- normale slijtage;
- onoordeelkundig gebruik;
- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
- installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door
derden.
b. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw waren op
het moment van levering of op zaken die door opdrachtgever zijn voorgeschreven
of door of namens hem zijn aangeleverd.
c. Geen garantie wordt gegeven op het keuren en/of repareren van zaken van
opdrachtgever.
14.10. De totale garantiekosten kunnen nimmer de overeengekomen prijs te boven
gaan.
Artikel 15: Reclamaties
Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet
binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren
te ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd.
Artikel 16: Niet afgenomen zaken
Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter
beschikking staan van opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en ri7
sico van opdrachtgever opgeslagen. Opdrachtnemer mag altijd gebruik maken van de
bevoegdheid van artikel 6:90 BW.
Artikel 17: Betaling
17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op een
door opdrachtnemer aangewezen rekening.
17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:
a. bij balieverkoop contant;
b. bij termijnbetaling:
- 40% van de totale prijs bij opdracht;
- 50% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal of als de levering
van materiaal niet in de opdracht is begrepen na aanvang van de werkzaamheden;
- 10% van de totale prijs bij oplevering;
c. in alle overige gevallen binnen dertig dagen na factuurdatum.
17.3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op
verzoek van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor
betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn
aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het
recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.
17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen
is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer of de
gerechtelijke schuldsanering op opdrachtnemer van toepassing is.
17.5. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
d. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
e. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten
tot de gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
17.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn,
is opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De
rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger
is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een
volle maand.
17.7. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn
is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten
verschuldigd met een minimum van € 75,=.
De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:
over de eerste € 3.000,= 15%
over het meerdere tot € 6.000,= 10%
over het meerdere tot € 15.000,= 8%
over het meerdere tot € 60.000,= 5%
over het meerdere vanaf € 60.000,= 3%
Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande
berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.
17.8. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld,
komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening
van opdrachtgever.
Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
18.1. Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:
a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen
uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;
b. voor verrichtte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten
niet betaalt of zal betalen;
c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde
overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
18.2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever
deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
18.3. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de
geleverde zaken terug halen. Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats
te betreden waar deze zaken zich bevinden.
18.4. Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat
de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever
verplicht de nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te verpanden.
Artikel 19: Beëindiging
Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming
van opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst
met wederzijds goedvinden beëindigd. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op
vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte
kosten.
Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
20.1. Het Nederlands recht is van toepassing.
20.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere
internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
20.3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van
opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend
recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke
bevoegdheidsregels hanteren.
20.4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage
of mediation overeenkomen.